30-08-2014 Zuilichem-N.I.V.O.-Sparta bkr. 1-0 (gestaakt)